دانلود نمونه آزمون تیزهوشان

دانلود نمونه آزمون شبیه سازی شده تیزهوشان

آزمون به صورت PDf . قابل چاپ می باشد .

طراحان : خانم ها علیشاهی – هوشیار – دانش مهر

دانلود آزمون تیزهوشان

 

مرکز آزمون آنلاین احسانی

با سلام

برای ورود به مرکز آزمون آنلاین احسانی با برگزاری ۳۰۰آزمون ویژه برای پایه ی ششم دبستان و بیش از ۲۰۰آزمون برای پایه های چهارم و پنجم آماده ی ارائه ی خدمات به شما عزیزان است .

یکی از روش های یادگیری هر چه بهتر دروس آزمون و امتحان دادن هست . ما در گروه آموزشی احسانی تلاش می کنیم دانش آموزان به صورت عمیق دروس را یاد بگیرند به همین دلیل پروژه مرکز آزمون را کلید زدیم که به حول قوه الهی بسیار رضایت بخش بوده است .

نکته ی قابل توجه این است که ما در مرکز آزمون های آنلاین  فقط آزمون های تستی تیزهوشان و یا دروس عادی را برگزار نمی کنیم بلکه برخی از آزمون های ما به صورت تشریحی هستند و توسط اساتید ما به صورت دستی تصحیح می شوند که این خود گامی بزرگ در عرصه آموزش به صورت مجازی می باشد .

ما تصمیم بر ان داریم که از مهر ماه سال جاری آزمون ها را به صورت منظم تر برگزار نماییم و هر هفته جوایز ویژه ای را هم به نفرات برتر به قید قرعه تقدیم نماییم تا ایجاد انگیزه ای شود برای دانش آموزان تلاش گر  که برنامه آزمون ها متعاقبا اعلام خواهد گردید .

آزمون هایی که در سایت برگزار می شود بدین صورت است :

آزمون آنلاین استعداد تحلیلی و هوش

آزمون ششم دبستان

آزمون پنجم دبستان

آزمون چهارم دبستان

آزمون های تیزهوشان یا مدارس استعداد های درخشان

و به زودی آزمون های کلاس هفتم ، هشتم و نهم متوسطه اول

آزمون ها از همه ی دروس هدیه های آسمان ، ریاضی ، علوم تحربی ، اجتماعی ، فارسی و ادبیات (بخوانیم و بنویسیم) آزمون آنلاین استعداد تحلیلیو…برگزار خواهد شد .

مرکز آزمون آنلاین 

 

فرمول های ریاضی ششم

فرمول های ریاضی ششم

تمامی فرمول های ریاضی ششم  در این مطلب برای شما جمع آوری شده است که دانش اموزان و معلمان گرامی می توانید از آن ها استفاده کنید .

تعداد پاره خط ها و نیم خط ها

۱-هرگاه چند نقطه‏ی متمایز(جدا از هم)،بر روی یک خط راست باشند تعداد پاره خط ها از فرمول زیر به دست می آید.

۲ ÷ (تعداد فاصله ها × تعداد نقطه ها ) = تعداد پاره خط ها

توجه : تعداد فاصله‏ها همیشه یکی کم‏تر از تعداد نقطه‏ها است.

۲-هرگاه چند نقطه‏ی متمایز،بر روی خط راست باشند، تعداد نیم خط‏ها از فرمول زیر،به دست می آید.

۲ × تعداد نقطه‏ها = تعداد نیم خط‏ها

۳-هرگاه چند نقطه‏ی متمایز، برروی یک نیم خط باشند،تعداد نیم خط‏ها تعداد نقاط می باشند .

۴- هرگاه چند نقطه‏ی متمایز، برروی یک پاره خط باشند نیم خطی، درشکل وجود ندارد.

برش و قسمت:

وقتی می خواهیم یک قطعه یا جسمی رشته مانند را به قسمت های مساوی ویا نامساوی تقسیم کنیم همیشه تعداد قسمت‏ها یکی بیش‏تر از تعداد برش‏ها است.

مثال: یک آهنگر , میله ای به طول ۱۲ متر را به چهار قسمت تقسیم کرد او برای این کار چند برش زده است؟

برش                ۳ = ۱ – ۴ (قسمت)

مجموع و اختلاف:

هرگاه مجموع دو عدد و اختلاف آن دو عدد را به ما بدهند و آن دو عدد را از ما بخواهند، از دو راه زیر به دست می‏آید.

۱-اگر مجموع واختلاف را از هم کم کرده،بر۲ تقسیم کنیم عدد کوچک‏تر به دست می‏آید.

۲- اگر مجموع واختلاف را با هم جمع کرده،بر۲ تقسیم کنیم عدد بزرگ‏تربه دست می‏آید.

تعداد یک رقم در یک مجموعه‏ی اعداد متوالی

۱-از عدد۱ تا ۹۹ از همه‏ی رقم‏ها ۲۰ تا داریم به جز رقم(صفر)،که از آن ۹ تا داریم.

۲-از عدد ۱۰۰تا ۱۹۹ از همه‏ی رقم‏ها ۲۰تا داریم به جز رقم(یک)،که از آن ۱۲۰ تا داریم.

۳- از عدد ۲۰۰تا ۲۹۹ از همه‏ی رقم‏ها ۲۰تا داریم به جز رقم(دو)،که از آن ۱۲۰ تا داریم و …

تعداد اعداد

در مجموعه اعداد طبیعی (از یک شروع می‏شود)تعداد اعداد یک رقمی۹ تا،اعداد دو رقمی ۹۰تا،اعداد سه رقمی ۹۰۰تا،اعداد چهاررقمی ۹۰۰۰ تاو… می باشد.

تعیین تعداد عددهای صحیح یک مجموعه‏ی اعداد متوالی

۱-اگر تعداداعداد،از عدد اولی تا عدد آخری مورد نظر باشد از فرمول زیر،استفاده می‏شود.

۱ + (عدد اولی – عدد آخری) = تعداد اعداد

مثال: از عدد۲۷ تا عدد ۱۰۲۷ چند عدد صحیح (عددی که کسری و اعشاری نباشد) وجود دارد؟                 

تعداد اعداد   ۱۰۰۱ = ۱+(۲۷ – ۱۰۲۷ )

 ۲-اگر تعداد اعداد،بین دو عدد اولی و آخری مورد نظر باشد از فرمول زیر،استفاده می‏شود.

۱ – ( عدد اولی – عدد آخری) = تعداد اعداد

۳- اگر تعداد اعداد زوج و یا فرد یک مجموعه‏ی اعداد متوالی مورد نظر باشد از فرمول‏های زیر استفاده می‏شود.

۱+ ۲÷(کوچک‏ترین عدد زوج – بزرگ‏ترین عدد زوج) = تعداد اعداد زوج

۱ + ۲÷(کوچک‏ترین عدد فرد – بزرگ‏ترین عدد فرد) = تعداد اعداد فرد

مثال: از عدد ۴۵تا ۱۵۸چند عدد زوج وچند عدد فرد وجود دارد؟

۵۷= ۱ + ۲ ÷ (۴۶ – ۱۵۸ ) = تعداد اعداد زوج

۵۷ = ۱ + ۲ ÷ ( ۴۵ – ۱۵۷ )= تعداد اعداد فرد

فرمول های ریاضی ششم 

مجموع اعداد صحیح متوالی

۱-برای محاسبه‏ی مجموع اعداد صحیح متوالی،از فرمول زیر استفاده می‏شود.

۲ ÷ (تعداد اعداد × مجموع عدد اولی وعدد آخری ) = مجموع اعداد صحیح متوالی

مثال: محموع اعداد صحیح از ۱ تا ۱۰۰ را به دست آورید؟

مجموع اعداد           ۵۰۵۰ = ۲ ÷ ۱۰۰( × (۱۰۰ + ۱ ))

۲- برای محاسبه مجموع اعداد صحیح فرد متوالی که از عدد(یک) شروع  

می‏شوندویا مجموع اعداد صحیح زوج متوالی‏که‏ازعدد(دو)شروع می‏شوند

علاوه بر فرمول قبلی،می‏توانیم از فرمول های زیر استفاده کنیم.

                تعداد اعداد × تعداد اعداد = مجموع اعداد صحیح فرد متوالی

       (۱ + تعداد اعداد) × تعداد اعداد = مجموع اعداد صحیح زوج متوالی

مثال: مجموع اعداد صحیح زوج و مجموع اعداد صحیح فرد متوالی از ۱ تا۱۰۰ را به دست آورید؟

از ۱ تا ۱۰۰ ، ۵۰تا فرد و ۵۰ تا زوج هستند.

۲۵۰۰ = ۵۰ × ۵۰ = تعداد اعداد صحیح فرد متوالی

۲۵۵۰ = ۵۱ × ۵۰ = تعداد اعداد صحیح زوج متوالی

عدد وسطی

هرگاه مجموع چند عدد صحیح متوالی (با فاصله های یکسان) را بدهند و آن اعداد را بخواهند ،مجموع آن اعداد را بر تعدادشان تقسیم کرده،عدد وسطی به دست می‏آید.

۱- اگر تعداد اعدادفرد باشد مانندمثال زیر عمل،می کنیم.

مثال: مجموع ۵ عدد صحیح متوالی ۷۵ می‏باشدکوچک‏ترین عدد را به دست آورید؟                                    

عدد وسطی                           ۱۵ = ۵ ÷ ۷۵

۷۵ = ۱۷ + ۱۶ + ۱۵ + ۱۴ + ۱۳

۲- اگر تعداد اعداد زوج باشد مانند مثال زیر عمل می کنیم.

مثال: مجموع ۶ عدد صحیح فرد متوالی ۹۶ می باشد یزرگ ترین عدد را به دست آورید؟           

عدد وسطی               ۱۶ = ۶  ÷ ۹۶

فرمول های ریاضی ششم تیزهوشان

رقم یکان

۱- هرگاه چند عدد زوج را با هم جمع کنیم رقم یکان حاصل جمع،حتماً زوج خواهد شد.

۲- هرگاه چند عدد فرد را با هم جمع کنیم رقم یکان حاصل جمع،ممکن است زوج باشد یا فرد.

اگر تعداد اعداد،فرد باشد رقم یکان حاصل جمع،فرد می‏شود و بلعکس

۳-هرگاه عدد زوجی را هرچند بار در خودش ضرب کنیم رقم یکان حاصل ضرب،حتماً زوج خواهد بود.

فرمول های ریاضی ششم 

کسر بین دو کسر

برای نوشتن کسر بین دو کسر،کافی است صورت‏ها را با هم و مخرج‏ها را نیز را باهم جمع کرد به مثال زیر توجه کنید.

سه کسر بین دو کسر  نوشته شده است.

بخش پذیری

بخش پذیری بر ۱۱ : از سمت چپ شروع می کنیم و ارقام را یکی در میان با هم جمع می کنیم و بعد حاصل را از هم کم می‏کنیم و حاصل تفریق را بر ۱۱ تقسیم می‏کنیم،اگر باقی مانده صفر شود بر ۱۱ بخش پذیر است.

مثال: آیا عدد ۳۲۱۲۱۴۵۶ بر ۱۱ بخش‏پذیر است؟

تقسیم کسرها:

تقسیم کسر‏ها را به سه روش زیر، می توانیم انجام دهیم.

۱- اگر مخرج‏ها مساوی باشند از مخرج‏ها صرف نظر کرده صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسیم می‏کنیم.

اما اگر مخرج‏ها مساوی نباشند مخرج مشترک گرفته و مخرج‏ها را مساوی می‏کنیم سپس صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسیم می‏کنیم.

۲- کسر اول را نوشته، علامت تقسیم را به ضرب تبدیل کرده و سپس کسر دوم را معکوس می کنیم و عمل ضرب را انجام می دهیم.

۳- دور در دور و نزدیک در نزدیک: از این روش، فقط در مواقعی که لازم باشد استفاده می کنیم.

نسبت و تناسب :

۱- تناسب زمانی : در این نوع تناسب، زمان تغییری نمی کند.

مثال : اگر ۴ پیراهن روی طناب در مدت زمان یک ساعت خشک شوند ۸ پیراهن در همان شرایط در همان یک ساعت خشک می شود.

۲- تناسب مستقیم : اگر قیمت یک تخم مرغ ۱۰۰ تومان باشد ۵ تخم مرغ ۵۰۰ تومان می شود یعنی با افزایش تعداد تخم مرغ ها، قیمت خرید تخم مرغ ها نیز به همان نسبت افزایش می یابد.

۳- تناسب معکوس : گاهی اوقات کمیت ها با هم نسبت عکس دارند یعنی هرچه یکی را زیاد کنیم به همان نسبت ، دیگری هم کم می شود. در این حالت می گوییم تناسب معکوس است. مثلاً اگر۲ کارگر، کاری را در مدّت ۶ روز انجام می دهند ،۴ کارگر، همان کار را در مدت ۳ روز انجام می دهند.

زاویه‏ی بین دو عقربه‏ی ساعت شمار و دقیقه شمار:

برای محاسیه زاویه‏ی بین دو عقربه‏ی ساعت شمار و دقیقه شمار ، مقدار ساعت را در عدد ۳۰ ضرب کرده، مقدار دقیقه را در عدد۵/۵ ضرب کرده، عدد کوچک تر را از عدد بزرگ تر کم می کنیم. در صورتی که جواب به دست آمده از ۱۸۰ درجه بیش‏تر باشد آن را از ۳۶۰ کم می کنیم.

مثال: زاویه ای که دو عقربه ی ساعت شمار و دقیقه شمار در ساعت ۱:۵۰ می سازند چند درجه است؟

زاویه‏ی بین دو عقربه  

 

مجموع زوایای داخلی چند ضلعی ها:

برای این که مجموع زاویه های داخلی هر چند ضلعی رامحاسبه کنیم ، تعداد ضلع ها را منهای ۲ نموده ، در ۱۸۰ ضرب می کنیم.

۱۸۰ × (۲ – تعداد ضلع ها ) = مجموع زاویه های داخلی

مثال : مجموع زاویه های داخلی یک ۵ ضلعی را به دست آورید؟

درجه ۵۴۰ = ۱۸۰× (۲ – ۵ ) : پنج ضلعی

 

تعداد قطرهای چندضلعی ها:

از تعداد ضلع ها، ۳ تا کم کرده، جواب را در تعداد ضلع ها ضرب کرده و سپس جواب را بر ۲ تقسیم می کنیم.

۲÷ تعداد ضلع ها × ( ۳ –  تعداد ضلع ها ) = تعداد قطرها

از هر راس چند ضلعی به اندازه‏ی (۳- تعدا ضلع ها ) قطر می گذرد. مثلا از یک راس چهار ضلعی ( ۱= ۳ – ۴) یک قطر می گذرد.

مثال : یک شش ضلعی چند قطر دارد؟

تعداد قطرها          ۹= ۲ ÷ ۶ × ( ۳ – ۶ )

 

تعداد زاویه ها:

هرگاه در چند زاویه ی مجاور که دارای راس مشترک هستند ، بخواهیم تعداد زاویه ها را تعیین کنیم ، از فرمول زیر استفاده می کنیم.

                     ۲ ÷ (تعداد فاصله ها× تعداد نیم خط ها ) = تعداد زاویه ها

توجه : تعداد فاصله ها،از تعداد نیم خط ها یکی کم تر است.

مثال : در شکل روبرو چند زاویه وجود دارد؟

 

ارتفاع وارد بر وتر:

برای محاسبه ارتفاع وارد بر وتر ، می توانیم از فرمول زیر استفاده کنیم.

     وتر ÷ حاصل ضرب دو ضلع زاویه‏ی قائمه= ارتفاع واردبر وتر

مثال : اگر دو ضلع زاویه‏ی قائمه مثلث قائم الزاویه‏ای ۵ و ۱۲ س باشد و وتر آن ۱۵ س باشد.طول ارتفاع وارد بر وتر آن چقدر است؟

برای دیدن مطلب فرمول محیط و مساحت اشکال هندسی بر روی لینک کلیک کنید

راهبردهای حل مسئله قسمت پنجم

زیر مسئله

میمون گرسنه ای را در اتاقکی نگه می دارند ناگهان در بیرون اتاقک موزی را  می بیند که روی زمین افتاده است . میمون دستش را لابه لای میله ی اتاقک بیرون می برد ولی دستش به موز نمی رسد در بیرون اتاقک یک قطعه چوب نیز روی زمین افتاده است به طوری که دست حیوان به آن می رسد ولی میمون در ابتدا توجه نکرد . ناگهان به هیجان می آید چوب را بر می دارد و آن قدر تلاش می کند تا با وسیله ی چوب موز را به دست می آورد و می خورد .

در این ماجرا تفکری ریاضی گونه مربوط به حل مسئله وجود دارد . در واقع میمون دو مسئله را حل کرده است .

الف )) برداشتن موز        ب ) برداشتن چوب

مسئله ی   الف    قبل از مسئله   ب   وجود داشت ولی حل مسئله ی   ب   راه را برای حل   مسئله ی اصلی   الف   باز کرد.

خیلی از مسائل به ظاهر مشکل و پیچیده را می توان به مسئله های ساده تر تقسیم کرد وقتی مسئله های ساده و کوچک حل شوند مسئله ی اصلی نیز حل می شود . بعضی از مسئله ها زیر مسئله های زیادی دارند . پس قبل از حل کردن هر مسئل می توانید فهرستی از زیر مسئله ها ی آن تهیه کنید . این کار به فکر شما نظم می دهد و حل مسئله ی اصلی را برایتان آسان می کند

مثال :

احمد ۲۰۰۰ تومان پول دارد او او می خواهد ۸ دفترچه  بخرد و با همه ی باقی مانده ی پولش مداد بخرد . قیمت هر دفترچه ۱۳۵ تومان و قیمت هر مداد ۳۰ تومان است او چند مداد می تواند بخرد و چه قدر برایش باقی می ماند  .

پاسخ :

این مسئله از چند مسئله ساده و کوچک به وجود آمده است اگر ان ها را مشخص و حل کنید حل مسئله اصلی برایتان آسان می شود .

۱ – برای خرید ۸ دفترچه چه قدر پول لازم است ؟    ۱۰۸۰=۱۳۵*۸

۲ – بعد از خرید ۸ دفتر چه چه قدر پول باقی می ماند ؟۹۲۰=۱۰۸۰-۲۰۰۰

۳ – با پول باقی مانده چند مداد ۳۰ تومانی می توان خرید و چه قدر باقی می ماند ؟   که ۹۲۰ را بر ۳۰ تقسیم می کنیم میشود ۳۰ مداد و ۲۰ تومان هم باقی می ماند

راهبردهای حل مساله قسمت چهارم

راهبردهای حل مساله

قسمت چهارم

مسئله ی ساده تر و مرتبط

بعضی از سوال ها به نظر دشوار و پیچیده اند و حل کردن آن ها در حالت کلی یا با اعداد بزرگ و غیز معمول بسیار سخت به نظر می رسد اما اگر مسئله را ساده کنیم یا در حالت خاص یا ساده شده به بررسی آن بپردازیم راه حل مسئله را پیدا می کنیم همین راه حل را می توان با توجه به رابطه یا الگویی که وجود دارد به مسئله اصلی مرتبط کرد پس در بعضی مسئله ها به جای عدد های خیلی بزرگ یا کسری و اعشاری از عدد های طبیعی و کوچک استفاده می کنیم تا مسئله ساده تر و قابل درک تر شود . مثلا به مسئله ساده ی زیر توجه کنید

در کارخانه ای از سنگ معدن ۴تن مس در سال تولید می شود . کل تولید این کارخانه در دوسال و نیم چند تن است ؟

برای درک بهتر مسئله آن را با عدد های طبیعی و کوچک ساده می کنیم :

۴ تن در یک سال در ۲ سال چند تن ؟ ۸=۲×۴

پس در مسئله اصلی باید ۴تن را در ۲٫۵ سال ضرب کنیم

مثال ۲:

سارا از ابتدای صف نفر صد و نود و هفتم و از انتهای صف نفر دویست و پنجاه و نهم است در این صف چند نفر ایستاده اند؟

مسئله را با به کار بردن عددهای کوچک تر ساده می کنیم . سارا از اول صف نفر سوم و از آخر صف نفر چهارم است . در این صف چند نفر ایستاده اند ؟

نتیجه این است که تعداد نفراتی که در صف ایستاده اند یکی کم تر از مجموع ۴+۳ است . پس در مسئله اصلی دو عدد را با هم جمع می کنیم و یکی از مجموع آن ها کم می کنیم

۴۵۶=۲۵۹+۱۹۷

۴۵۵=۱-۴۵۶

نتایج آزمون تیزهوشان تمامی استان ها

نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ۹۵-۹۴
در برخی استان ها اعلام شد.

تیزهوشان                                                                    نمونه دولتی

شهرستان های استان تهران                   شهرستان های استان تهران

شهر تهران                                                                 شهر تهران

قم                                                                            قم

          کهکلویه و بویر احمد                                                     کهکلویه و بویر احمد
آذربایجان غربی                                                         آذربایجان غربی
هرمزگان                                                                      هرمزگان

فارس                                                                       فارس
بوشهر                                                                        بوشهر

اصفهان                                                                    اصفهان
کرمان                                                                       کرمان

همدان                                                                      همدان
سیستان و بلوچستان                                           سیستان و بلوچستان
ایلام                                                                             ایلام
خوزستان                                                                      خوزستان
البرز                                                                                البرز

چهار وحال و بختیاری                                                چهار محال و بختیاری
گیلان                                                                              گیلان
خراسان جنوبی                                                          خراسان جنوبی
مرکزی                                                                           مرکزی
گلستان                                                                            گلستان
سمنان                                                                          سمنان
اردبیل                                                                          اردبیل

زنجان                                                                            زنجان

خراسان رضوی                                                        خراسان رضوی

لرستان                                                                           لرستان
قزوین                                                                              قزوین
آذربایجان شرقی                                                          آذربایجان شرقی
کرمانشاه                                                                      کرمانشاه
کردستان                                                                        کردستان
مازندران                                                                           مازندران
یزد                                                                                    یزد
خراسان شمالی                                                      خراسان شمالی
      مازندران                                                                           مازندران
یزد                                                                                    یزد
 خراسان شمالی                                                  خراسان شمالی

بقیه ی استان ها به ترتیب افزوده خواهد شد

لطفا اگر استان خاصی آمده است و در سابت لینک آن قرار ندارد به ما اطلاع دهید تا به اطلاع بقیه دوستان برسد