بایگانی برچسب برای: درس پنجم

اثرات ناشی از زمین لرزه

اثرات ناشی از زمین لرزه به سه دسته

۱-بهداشتی

۲-ساختمانی

۳-اجتماعی

تقسیم می شود که در این مقاله به طور کامل به هر سه این دسته ها می پردازیم

این مقاله قسمتی از مقالات درس زمین پویا علوم ششم دبستان فصل پنجم است .

اثرات بهداشتی زمین لرزه

آلودگی آب ها ، آلودگی مواد غذایی ، افزایش جانوران ناقل بیماری ، شیوع بیماری های مسری مثل وبا و یا حصبه

و همچنین کمبود دارو و امکانات پزشکی ، مواد آلوده کننده ی محیط مانند زباله ها ، کمبود سرویس های بهداشتی ، ایجاد مخاطره در بهداشت روانی برخی افراد .

اثرات ساختمانی زمین لرزه

شکستن شیشه های ، افتادن تیر های برق ، ریزیش آوار ، ایجاد گودال و شکاف ، شکستن لوله های آب و گاز ، شکستن سد ها و وقوع سیل و سونامی ، آتش سوزی و برق گرفتگی

خرابی راه پله ها و پل ها و آسانسور ها ، قطع آب و برق و گاز و تلفن ، خطر انفجار ، خرابی خیابان ها و جاده ها ، از بین رفتن فرودگاه ها

اثرات اجتماعی زمین لرزه

از دست دادن عزیزان ، تخریب مکان های تاریخی ، خرابی موزه ها و مراکز فرهنگی

بیکاری ، خراب شدن ساختمان های اداری و مدارس و بیمارستان ها ، کمبود مواد غذایی و رفاهی

از کار افتادن کارخانجات تولیدی ، کمبود حمل و نقل ، مشکل مسکن و سرپناه ، نامنی ، بی سرپرست شدن کودکان

این ها نمونه هایی از اثرات ناشی از زمین لرزه بود .

اما مهم ترین علت های آسب دیدگی از زمین لرزه

 1. ریزش آوار
 2. شیشه های شکسته شده در حال سقوط
 3. لوازم و اثاثیه در حال سقوط
 4. آتش سوزی
 5. برق گرفتگی به واسطه ی سیم های برق افتاده در روی زمین
 6. نبود آب حتی در حد نیاز

عوامل موثر بر میزان خرابی ها یا شدت زلزله

 1. بزرگی زلزله یا مقدار انرژی آزاد شده
 2. مدت زلزله
 3. ساختار زمین
 4. استحکام ساختمان
 5. شکل هندسی ساختمان
 6. نوع مصالح بکار رفته در ساختمان
 7. فاصله تا کانون زلزله

قسمت هایی از این مقاله از سایت زمین لرزه دریافت شده است .