بایگانی برچسب برای: فرمول مساحت جانبی

فرمول محیط و مساحت

محیط و مساحت اشکال هندسی

محیط و مساحت اشکال هندسی

حفظ کردن آن همیشه برای دانش آموزان سخت بوده در این مطلب سعی کردیم مساحت و محیط همه ی اشکال هندسی را قرار دهیم

 

 محیط مساحت مربع

۱) مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش

محیــط مـــربــــع = یک ضلع × ۴

 

 محیط مساحت مستطیل

۲) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض

محیط مستطیل = ( طول + عرض) × ۲

 

 محیط مساحت مثلث

۳) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ ۲

محیط مثلث = مجموع سه ضلع

 

 محیط مساحت متساوی الاضلاع

۴) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲

محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × ۳

 

 محیط مساحت متساوی الساقین

۵) مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲

محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع

 

 محیط مساحت قائم الزاویه

۶) مساحت مثلث قائم الزاویه =  ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲

محیط مثلث قائم الزاویه =  مجموع سه ضلع

 

 محیط مساحت ذوزنقه

۷) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع

محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع

 

 محیط مساحت لوزی

۸) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ ۲

محیط لوزی = یک ضلع × ۴

 

 محیط مساحت متوازی الاضلاع

۹) مساحت متوازی الاضلاع =  قاعده × ارتفاع

محیط متوازی الاضلاع =  مجموع دو ضلع متوالی × ۲

 

 محیط مساحت دایره

۱۰) مساحت دایره = عدد پی ( ۱۴/۳ ) × شعاع × شعاع

محیط دایره =  عدد پی ( ۱۴/۳ ) × قطر

 حجم  و مساحت کره

 

۱۱) مساحت کره = ۴ × ۱۴/۳  × شعاع به توان دو

 

حجم کره = چهار سوم × ۱۴/۳ ×  شعاع به توان سه

 

مساحت بیضی

 

۱۲) مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × ۱۴/۳

 

محیط چند ضلعی

۱۳ ) محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش

 

حجم مکعب مستطیل

۱۴ ) حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع

حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال×مساحت یک وجه)

 

حجم هرم

۱۵ ) حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم

 

فرمول مساحت جانبی استوانه

۱۶) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع      حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع

 

سطح کل استوانه = سطح دو قاعده  + مساحت جانبی   ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده )

 

فرمول مساحت جانبی منشور

فرمول مساحت کلی منشور

۱۷) مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی

مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی

 

فرمول حجم مخروط

۱۸) حجم مخروط =  مساحت قاعده × یک سوم  × ارتفاع

 

برای دیدن آموزش الگویابی بر روی لینک کلیک کنید